Przejdź do treści

INFORMACJA

INFORMACJE O OŚRODKU

INFORMACJE PRAWNE

SPRAWOZDANIA

ORGANIZACJA OŚRODKA

OFERTY PRACY

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY EFS

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

PLACÓWKI WSPARCIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach wypełniając obowiązek wynikający z art.13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach ul. Jedności Narodowej 13, 76-020 Bobolice,e-mail: mgops@bobolice.pl, tel. (94) 3187595

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez MGOPS w Bobolicach

1.Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy (art. 6 ust. 1 litery a-e oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO):
-na podstawie przepisów prawa;
-w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną;
-w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
-w celu ochrony Państwa interesów;
-na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Maciej Klimkowski  tel. 609025352
-pisemnie: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach ul. Jedności Narodowej 13, 76-020 Bobolice,
-poprzez e-mail:
iodo.mgops@bobolice.pl

3.Państwa dane osobowe w zależności od sprawy będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności wynikających z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

4.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie.

5.Przysługuje Państwu prawo do:
-dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);
-sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);
-żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO)

6.Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego MGOPS w Bobolicach dokonywał do momentu wycofania zgody.

7.Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku, gdy uznają Państwo, że dane przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa.

8.Państwa dane osobowe będą ujawniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. MGOPS może również ujawnić dane podmiotom realizującym usługi na rzecz MGOPS-u.

9.Pani/Pana dane nie będą poddane procesowi profilowania, ani przekazywane do państw trzecich