Przejdź do treści

INFORMACJA

INFORMACJE O OŚRODKU

INFORMACJE PRAWNE

SPRAWOZDANIA

ORGANIZACJA OŚRODKA

OFERTY PRACY

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY EFS

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

PLACÓWKI WSPARCIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Status prawny: jednostka organizacyjna Gminy
NIP: 673-11-37-099  REGON 003801634

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego działającą w formie jednostki budżetowej. Ośrodek powstał 1 maja 1990 roku. Ośrodek swoim zasięgiem obejmuje granice administracyjne Gminy Bobolice realizując zadania zlecone, zadania własne gminy i zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie: pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, świadczenia wychowawczego, świadczenia dobry start, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Ośrodek działa na podstawie:
-Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
-Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
-Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
-Uchwały Nr XVI/133/95 Rady Miejskiej w Bobolicach z 30 października 1995 r. w sprawie utworzenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 -Uchwały Nr VI/63/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach,
-wszelkich innych właściwych przepisów.