Przejdź do treści

INFORMACJA

INFORMACJE O OŚRODKU

INFORMACJE PRAWNE

SPRAWOZDANIA

ORGANIZACJA OŚRODKA

OFERTY PRACY

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY EFS

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

PLACÓWKI WSPARCIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Deklaracja dostępności

Wstęp
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.mgops.bobolice.pl
adres : Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach, ul. Jedności Narodowej 13, 76-020 Bobolice

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Na podstawie samooceny stwierdza się niezgodności lub wyłączenia, w tym : brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne, nieprawidłowe dokumenty PDF.

MGOPS w Bobolicach od dnia publikacji deklaracji dostępności będzie umieszczał prawidłowe zapisy na stronie www.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia : 28.08.2020 r

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
– powiększanie czcionki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Andrzej Kaczanowicz, email : informatyk.mgops@bobolice.pl. Informację można również kierować na email : kierownik.mgops@bobolice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 943187595, 943187713

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich : https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dostępność architektoniczna
1.Do budynku MGOPS w Bobolicach prowadzi jedno wejście od ul. Jedności Narodowej 13. Budynek jest budynkiem parterowym, przy wejściu pozbawionym schodów.
2.Siedziba ośrodka jest wyraźnie oznakowana tablicą informacyjną.
3.W budynku brak jest toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
4.W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak tłumacza języka migowego.
5.W planach jest wyznaczenie przed budynkiem miejsca parkingowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.
6.Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
7.Osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu mają możliwość skorzystania z zamontowanego dzwonka przywołującego, a rozmiary drzwi wejściowych oraz korytarzy pozwalają na wjazd wózkiem inwalidzkim. 8.Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika, po skorzystaniu z dzwonka przywołującego lub po uprzednim kontakcie tel. 94 3187595, email mgops@bobolice.pl
9.W przypadku braku możliwości przyjazdu osobistego osoby niepełnosprawnej istnieje możliwość wizyty pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania po uprzednim kontakcie tel. 94 3187595, email mgops@bobolice.pl