Przejdź do treści

INFORMACJA

INFORMACJE O OŚRODKU

INFORMACJE PRAWNE

SPRAWOZDANIA

ORGANIZACJA OŚRODKA

OFERTY PRACY

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY EFS

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

PLACÓWKI WSPARCIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

1. Jolanta Stępień - Kierownik MGOPS

Kierownik :

- reprezentuje ośrodek wobec władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

- współdziała w ramach realizowanych zadań z urzędami, instytucjami, organizacjami społeczno-politycznymi, spółkami i osobami prywatnymi,

- określa organizację wewnętrzną oraz formy i metody pracy ośrodka,

- w oparciu o rozpoznanie i istniejące możliwości wydaje decyzje o przyznaniu świadczeń mieszkańcom gminy Bobolice, którzy jej potrzebują,

- analizuje stosowne formy i metody działania  oraz ocenia ich skuteczność w zakresie powierzonych działań,

- dba o należyty dobór pracowników ośrodka i podnoszenie ich kwalifikacji, jest pracodawcą w rozumieniu przepisów kodeksu pracy,

- dokonuje podziału zadań, uprawnień i odpowiedzialności między podległych pracowników, koordynuje ich pracę,

- podejmuje inicjatywy zmierzające do usprawniania organizacji pracy i poprawy jej efektywności

- wydaje zarządzenia oraz polecenia służbowe,

- nadzoruje przestrzeganie przez pracowników ośrodka przepisów bhp i ppoż oraz tajemnicy służbowej,

- wykonuje inne zadania zlecone przez burmistrza.

 

2.Alicja Sobczak - Główny księgowy

Główny księgowy :

- realizuje obowiązki i uprawnienia określone ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych  oraz w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.

Do zadań głównego księgowego należy w szczególności:

- przestrzeganie dyscypliny budżetowej,

- organizowanie właściwego obiegu dokumentów,

- prawidłowe i terminowe sporządzanie zewnętrznych i wewnętrznych sprawozdań finansowych,

- opracowywanie i planowanie budżetu oraz realizacja operacji budżetowych,

- sporządzanie zestawienia obrotów i sald,

- prowadzenie księgowości i ewidencji majątku ośrodka.

W zakresie realizacji zadań merytorycznych główny księgowy podlega bezpośrednio Kierownikowi MGOPS. Głównemu księgowemu podlegają pracownicy księgowi.